ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Рішення №109 -VІІ Про схвалення проекту сільського бюджету на 2020 рік та прогнозу сільського бюджету на 2021-2022 роки

УКРАЇНА

Харківська область

Балаклійський район

Яковенківська сільська рада

Виконавчий комітет

РІШЕННЯ№   109-VII

 

від        18   грудня 2019 року                                                                                     

Про схвалення проекту сільського

бюджету на  2020 рік та прогнозу

сільського бюджету на 2021-2022 роки

 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись статтями 28 п1,ст.52 п.2 Закону України «Про місцеві самоврядування » виконавчий комітет

В И Р І Ш И В :

 
         1. Схвалити проект сільського  бюджету на 2020 рік та прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки (додаються).

 

2. Подати на розгляд Яковенківській сільській раді проект сільського бюджету на 2020 рік та прогноз сільського бюджету на 2021-2022 роки.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

  

Сільський голова                                                                                    І.С.Кривоніс

УКРАЇНА

 

ЯКОВЕНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Проект РІШЕННЯ

 

ХLIXСЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від                                 2019 року                                      

«Про сільський бюджет Яковенківськоїсільської ради на 2020 рік»

 

20301520000

(код бюджету                   )

 

Керуючись  Бюджетним кодексом України, Закону України «Про місцеве самоврядування України », Яковенківська сільська рада вирішила:

1.          Визначити на 2020 рік:

доходисільського бюджету у сумі 3079167гривень, у тому числі доходи загальногофонду сільського бюджету у сумі 3079037гривень та доходиспеціального фондусільськогобюджету  у сумі 130 гривень згідно з додатком1 до цього рішення;

видаткисільськогобюджетуу сумі 3079167 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 3079037гривень та видаткиспеціального фонду сільського бюджету у сумі 130 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджетуу розмірі
6158
0гривень , що становить 2 %  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цимпунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджетуна 2020 рік за програмною класифікацією  згідно з додатками 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 3до цього рішення.

4.Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональнихпрограм у сумі 1546978гривень згідно з додатком4до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільському бюджету на 2020рік :

1)до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження ,визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

        6 .Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджетуна 2020 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею691.

      7.Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

        трансферти населенню (код 2700);

        трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

       8..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Яковенківській сільській раді отримувати у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів Україні позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9.Зазначити положення щодо забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

     1) затвердження  паспортівбюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

     2) здійснення  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних  установ  та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

     3). Забезпечення доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства а саме:

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) взяття бюджетних зобов'язань ,довстрокових зобов'язань за енергоносіями та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку ,які споживаються бюджетними установами. Укладання договорів за кожними видом енергоносіїв у межах встановлених для бюджетних установ бюджетних коштів обгрунтованих лімітів  споживання.

10.  Забезпечення  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати ,на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'зку які споживаються бюджетними установами .

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань .згідно з додатком 5 до цього рішення

11.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів Яковенківської сільською ради  в процесі виконання сільського бюджету в виняткових випадках,за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету,здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесію сільської ради.Сільській раді з внесенням змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

     12.Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

     13.Уповноважити сільського голову підписувати,узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до них  з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

     14.Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2020 року спрямовувати за рішенням сесії  сільської ради на видатки ,які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

     16..Додатки № 1-5до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     17.Дане рішення буде оприлюднене на сайті Яковенківської сільської ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

     18..Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020року.

19..Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньпланування бюджету  та  фінансів  (Плюшко А.В.).

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

2 844 088,00

2 843 958,00

130,00

0,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4 035,00

4 035,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4 035,00

4 035,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

2 839 663,00

2 839 663,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1 040 397,00

1 040 397,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

10 355,00

10 355,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

350,00

350,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

106 428,00

106 428,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

7 856,00

7 856,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

485 237,00

485 237,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

137 975,00

137 975,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

292 196,00

292 196,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

1 799 266,00

1 799 266,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

23 608,00

23 608,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

81 949,00

81 949,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1 693 709,00

1 693 709,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

130,00

0,00

130,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

130,00

0,00

130,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

130,00

0,00

130,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

2 844 758,00

2 844 628,00

130,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

3 079 167,00

3 079 037,00

130,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До проекту  рішення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  Яковенківської сільської радина 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     20301520000                                                            Розподіл  видатків місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

((((((

 

 

 

 

 

 

(99

 

 

 

 

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцеви бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0100000

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

3 079037,00

3 079037,00

962 549,00

198500,00

100 000,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

3 079167,00

 

0110000

 

 

 Яковенківська сільська рада

3 079167,00

3079167,00

1086434,00

198500,00

100 000,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,000

3079167,00

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1140116,00

1 140116,00

800692,00

32711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140116,00

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  сільської рад

1140116,00

1140116,00

800692,00

32711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 140116,00

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

156012,00

156012,00

87714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156012,00

 

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

107012,00

107012,00

87714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107012,00

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

49000,00

49000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49000,00

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

347746,00

347746,00

160244,00

29549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347746,00

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

321746,00

321746,00

160244,00

29549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321746,00

 

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26000,00

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

331890,00

331890,00

0,00

136240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331890,00

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

331890,00

331890,00

37784,00

136240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331890,00

 

 

7300

 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

110000,00

10000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110000,00

 

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

110000,00

10000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110000,00

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

600000,00

600000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600000,00

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600000,00

600000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600000,00

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

 

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

392073,00

392073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392073,00

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

392073,00

392073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000

392073,00

 

X

X

X

УСЬОГО

079037,00

3079037,00

962549,00

198500,00

100 000,00

130,00

0,00

140,00

0,00

0,00

0,00

3079167,00

 

 

 

                    додаток 3      
                    до проекту рішення     
    Міжбюджетні трансферти на 2020 рік               Про сільський бюджет Яковенківської сільської ради на 2020р      
20301520000                          
(код бюджету)                        
Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
субвенції Усього дотації на: субвенції субвенції Усього
  загального фонду на: спеціального фонду на:
 утримання клубних закладів   Програму
 "Шкільний автобус"
на 2018-2022 роки
Програму організації харчування в закладах освіти Балаклійського району на 2019-2023 роки Програму "Онкологія" на 2017-2020 роки Програму боротьби із захворюванням на туберкульоз
на 2017-2020 роки
Програму оздоровлення та відпочинку дітей  на
2018-2022 роки у Балаклійському районі
Програму розвитку архівної справи у Балаклійському
районі на 2019-2023 роки
Комплексну Програму соціального захисту населення
Балаклійського району на 2017-2020 роки
 
20301200000 Балаклійський районний бюджет 234409 234409   148439 224634 2000 4000 5000 3000 5000   392073
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
      0                   0
  Всього 234409 234409 0 148439 224634 2000 4000 5000 3000 5000 0 392073

 

 

 

 

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                до  проекту рішення
"Про  сільський бюджет Яковенківської сільської ради на 2020рік"
               
20301520000   Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих / регіональних програм у 2020році по Яковенківській сільській раді 
(код бюджету)               грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типоової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої / регіональної програми Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
           
  1   Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області        0 0
  3000   соціальний захист та соціальне забезпечення    156012 156012 0 0
0113210 3210 1050 організація та проведення громадських робіт  програма зайності населення Яковенківської сільської ради на 2020р 107012 107012 0 0
0113242 3242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  програма соціального захисту населення сіл Яковенківської сільської ради на 2020р 49000 49000    
  4000   Культура і мистецтво   347746 347746    
114060 4060 828 забезпечення діяльності палаців і будинків культури ,клубів центрів дозвілля та інших клубних закладів  програма соціально-економічного ,культурного розвитку Яковенківської територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка, Таранушене,Степок та Вовчий Яр Яковенківської сільської ради   на 2020р 321746 321746 0 0
0114082 4082 829 інші заходи в галузі культури мистецтва програма фінансування культурно-масових заходів на території Яковенківської сільської ради на 2020р 26000 26000 0 0
  6000   житлово-комунальне господарство   331890 331890 0 0
116030 6030 620 організація благоустрію населених пунктів програма соціально-економічного ,культурного розвитку Яковенківської територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка, Таранушене,Степок та Вовчий Яр Яковенківської сільської ради   на 2020р 331890 331890    
  7300   будівництво та регіональний розвиток    110000 110000    
0117370 7370 490 реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій програма соціально-економічного ,культурного розвитку Яковенківської територіальної громади сіл Яковенкове,Калинівка, Таранушене,Степок та Вовчий Яр Яковенківської сільської ради   на 2020р(підтримка КП Яковенківського комунальника ,придбання матеріалів для бібліотек 110000 110000    
  7400   транспорт та транспортна інфраструктура дорожне господарство   600000 600000 0 0
117461 7461 456 утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  програма соціально-економічного ,культурного розвитку Яковенківської територіальної громади на 2020р 600000 600000    
  7600   інші програми та захаоди повязані з економічною діяльносю   1200 1200 0 0
0117680 7680 490 членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування  Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області -члена Асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на 2020р 1200 1200   0
  8300   охорона навколишнього природного середовища   130 0 130 0
118340 8340 540 природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів програма покращення екологічного стану на території Яковенківської сільської ради на 2020р 130   130  
          1546978 1546848 130 0
                 
                 

 

 

 

 

 

 Додаток  5

 

 

                                                                                                                            До проекту  рішення

                                                                                                                             Про сільський бюджет Яковенківської сільської

                                                                                                                             ради на 2020рік  

20301520000

(код бюджету)

 

 

 

                          Затверджені ліміти споживання енергоносіїв на 2020рік

                                    по Яковенківській  сільській раді

 

 

                  011050-Органи місцевого самоврядування

 

 

Електроенергія -30176грн.х1,084=32711рн :2,796696=11696 КВТ

 

                   0114060-Палаци і будинки культури

                    Червоний Яр(Калинівка)

                 Електроенергія-11930грн.х1,084=12932грн:2,796696=4624КВТ

 

                  Яковенково

                 Електроенергія 15329грн.х1,084=16617грн:2,796696=5942КВТ

                                               

 

                    0116030-Благоустрій міст ,сіл та селищ

 

                  Електроенергія52493-КВТ- х2,796696=136240грн.

                                                  

 

                                                            .

 

                    Секретар сільської ради                                         Линник Т.Д