ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Рішення №84 -VІІ "Про проект рішення про сільський бюджет на 2019 рік та прогноз на 2020-2021 роки" (додатки-прогноз)

 

ПРОГНОЗ

сільського  бюджету Яковенківської сільської ради  на 2020 та 2021 роки

Прогноз сільського бюджету на 2020 та 2021 роки (далі – Прогноз) розроблений на підставі діючих положень бюджетно-податкового законодавства, а також з урахуванням засад та принципів формування сільського бюджетів, які закладені в проект Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки,  схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів від 18.04.2018 № 315-р, основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 рік за першим (базовим) сценарієм, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546, Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 року No142-р, з урахуванням пріоритетів та завдань, передбачених середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду до 2020 року, прогнозних показників економічного і соціального розвитку територій на 2019 рік, регіональних і місцевих  цільових програм, прогнозних і програмних документів економічного та соціального розвитку , з урахуванням комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери району, показників міжбюджетних трансфертів, визначених у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», та доведених Міністерством фінансів України особливостей складання проектів сільських бюджетів.

Сценарій 1 Основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України передбачає забезпечення економічного зростання, головним чином, за рахунок розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту.

                Головною метою інвестиційної політики є зміцнення інвестиційного потенціалу економічної сфери як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні, збільшення обсягів інвестицій та покращення їх структури за рахунок першочергового спрямування коштів на оновлення основних фондів на основі впровадження та імпорту інновацій, забезпечення ресурсо та енергозбереження, впровадження нових екологічно безпечних технологій виробництва шляхом активного залучення та підвищення ефективності використання всіх джерел фінансування для досягнення сталого стабільного розвитку. 

 

В основу складання прогнозу сільського бюджету на 2020-2021 роки покладені основні принципи державної політики щодо сільських бюджетів та міжбюджетних відносин у 2019-2021 роки, які спрямовані на розбудову спроможної, ефективної, прозорої та підзвітної системи управління місцевими фінансами, орієнтованої на досягнення цілей сталого економічного та соціального розвитку.

З метою досягнення зазначених цілей передбачається удосконалення інструментів бюджетного планування, забезпечення фінансової стійкості сільських бюджетів, збільшення спроможності органів місцевого самоврядування у сфері управління боргом, посилення фінансової прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування.

Метою прогнозування сільського бюджету на 2019-2020 роки є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями сільського бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

Основними завданнями сільського бюджету на середньострокову перспективу є:                                                                    

 

визначення та виконання завдань соціально-економічного розвитку Яковенкіської сільської ради з врахуванням їх пріоритетності;

планування реальних надходжень сільського  бюджету на основі прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку району з урахуванням зміни податкової бази і фактичного рівня відповідних надходжень;

         підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

формування бюджетних показників  виходячи з принципу максимальної обґрунтованості витрат;

забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених бюджетними програмами;

посилення бюджетної дисципліни та підвищення ефективності управління бюджетними коштами, здійснення оптимізації витрат головних розпорядників коштів районного бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника коштів та подальшої оптимізації бюджетних програм;

запровадження ефективних заходів з енергозбереження в бюджетних установах і закладах;

дотримання жорсткої фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності бюджетного процесу;

вжиття заходів з фінансування у 2019 та наступних двох бюджетних періодах інвестиційних проектів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку сільського бюджету.

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

використання фінансових ресурсів таким чином, щоб отримати максимальний економічний ефект і вирішити найбільш нагальні та важливі завдання;

       забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики;

       покращення добробуту та якості життя населення.

 

Головна мета реалізується через низку стратегічних цілей, які, у свою чергу, об’єднують ряд операційних: розвиток економічного потенціалу  та підприємницької діяльності, розвиток інфраструктури та екологічна безпека, забезпечення сталого розвитку соціального середовища.

Складання та реалізація прогнозу районного бюджету спрямовані на  підвищення ефективності використання бюджетних коштів, досягнення конкретних результатів регіональної політики у галузях  бюджетної сфери та економіки.

               

Показники прогнозу економічного та соціального розвитку по Яковенківській сільській раді, покладені в основу формування прогнозу районного бюджету  на 2020 та  2021 роки

 

Наявні тенденції розвитку економіки, подальша реалізація комплексу економічних реформ забезпечить підґрунтя для майбутнього економічного зростання.

Розрахунок прогнозних індикативних показників бюджету на 2020 та 2021 роки на основі консервативних оцінок основних макропоказників економічного і соціального розвитку створить певний "запас міцності" системи місцевих фінансів на середньострокову перспективу.

Прогноз включає індикативні прогнозні показники сільського бюджету, які є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування показників проекту сільського бюджету на 2019 рік, за основними видами доходів і видатків, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів).

 

В 2020 та 2021 роках прогнозується підвищення мінімальних соціальних стандартів, підвищення рівня заробітної плати, забезпечення її своєчасної та повної виплати, зміцнення фінансово-економічної самостійності згідно з 1 сценарієм економічного і соціального розвитку України, який використовувався під час розроблення проекту Державного бюджету України на 2019 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2020 і 2021 роки:

 

індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року)

2020 рік – 105,6 відсотка, 2021 рік – 105,0 відсотка;

 

індекс цін виробників промислової продукції (грудень до грудня попереднього року)

2020 рік – 108,2 відсотка, 2021 рік – 105,9 відсотка.

 

 прогнозний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу: з 01 січня 2020 року в розмірі 2027 гривень, з 01 липня – 2106 гривень, з 01 грудня – 2181 гривень; з 01 січня 2021 року – 2181 гривня, з 01 липня – 2257 гривень, з 01 грудня – 2334 гривні ;

 

прогнозний розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року становитиме 4407 гривень, з 1 січня 2021 року - 4627 гривень,   зростання до попереднього року 5,6 і 5 відсотків відповідно;

розмір посадового окладу (тарифна ставка) працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2020 року становитиме 2102 гривні, з 1 січня 2021 року - 2262 гривні; зростання до попереднього року 9,4 і 7,6 відсотків відповідно;

коефіцієнт росту цін на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 2019 рік порівняно із 2018 роком – 1,1, на 2020 рік порівняно із 2019 роком – 1,08.

 

  

  Під час розрахунку індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки враховані припущення щодо факторів, які впливають на формування ресурсної та витратної частин бюджету.

 

 

        

                               Доходи сільського  бюджету на 2020 та 2021 роки

 

Прогноз доходів Яковенківської сільської ради бюджету на 2020 та 2021 роки розроблено з урахуванням основних напрямів податкової та бюджетної реформ, а також відповідно до положень  Стратегії сталого розвитку сільського бюджету  до 2020 року  та  основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку сільського бюджету на 2019 -та 2021 роки.

 

Пріоритетними завданнями є:

 

ведення щоденного моніторингу повноти системності та своєчасності сплати податків і зборів до сільського бюджету;

 

здійснення аналізу виконання бюджету  та прогнозування на наступні періоди;

 

проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази та недопущення мінімізації або ухилення від сплати податків, зборів і обов’язкових платежів до сільського  бюджету;

 

досягнення реалізації заходів по легалізації виплати заробітної плати та виявлення найманих осіб без належного оформлення трудових відносин в межах  повноважень;

 

продовження роботи щодо залучення до оподаткування підприємств, зареєстрованих за межами та/або в межах області, податком на доходи фізичних осіб із заробітних плат найманих працівників за місцем здійснення виробничої діяльності, а також необхідності їх перереєстрації;   посилення роботи стосовно підвищення розміру виплати заробітної плати суб'єктами господарювання, які виплачують її на рівні меншому, ніж встановлено законодавством.

 

Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2020 і 2021 роки

 

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

2020

(.грн.)

2021

.грн.)

 
 
 
 

1

2

3

 

Загальний фонд в т.ч.

3531305

3707870

 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

3590

3770

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачено фізичних особами

10350

10690

 

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки сплачено юридичних особами

2850

3000

 

Земельний податок з юридичних осіб

49600

52080

 

Орендна плата з юридичних осіб

4540

4800

 

Земельний податок з фізичних осіб

644160

676400

 

Орендна плата з фізичних осіб

212853

223500

 

Єдиний податок з юридичних осіб

502400

527600

 

Єдиний податок з фізичних осіб

33370

35040

 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників

66000

69300

 

Плата за надання інших адміністративних послуг

2000800

2100840

 

Плата за надання інших адміністрацівних послуг

792

850

 

Всього загальний фонд

3531305

3707870

 

Спеціальний фонд в т.ч.

148

155

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3531453

3708025

 

 

 

 

Видатки сільського бюджету на 2019 та 2020 роки

 

Ключовим завданням бюджетної політики району залишатиметься забезпечення фінансової  стабільності, стійкості та збалансованості бюджету.  

Фінансування бюджетних видатків на період до 2021 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу. Що сприятиме підвищенню  якості надання суспільних послуг населенню та  підвищенню рівня їх забезпеченості.

 

Прогнозні показники видатків сільського бюджету на 2020 та 2021 роки

                                                                                             тис. грн.

Найменування

   2020 рік

   2021 рік

 

3531453

3708025

Органи місцевого самоврядування

1047635

1100069

Соціальний захист та соціальне забезпечення

101120

106176

культура

353160

370820

в тому числі:

 

 

за рахунок іншої субвенції місцевого бюджету

246030

258330

Житлово-комунальне господарство

356900

374750

Будівництво та регіональний розвиток

105600

110880

Транспорт та транспортна інфраструктура дорожне господарство

1003200

1053360

Інші програми та заходи повязані з економічного діяльностю

1200

1200

Субвенція з  місцевого бюджету за рахунок місцевих бюджетів

562490

590615

Охорона навколишнього природного середовища

148

155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Державне управління

У 2020-2021 роках передбачаеться використання бюджетних коштів на утримання органів місцевого самоврядування зокрема на виплату заробітної плати а також оплату комунальних послуг та енергоносіїв

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

У вирішенні проблем соціального захисту населення пріоритетним є реалізація заходів Програми  соціального захисту населення Яковенківської сільської оади на 2019 -2020 роки щодо підтримки пенсіонерам, ветеранам, інвалідам, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей,  іншим особам, які самотужки не зможуть вирішити питання щодо забезпечення належного достатку в сім'ях.

До пріоритетних завдань в сфері соціального захисту належать:

 

-  підтримка найбільш незахищених верств населення;  

- забезпечення фінансування додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів,  учасників антитерористичної операції та членів їх сімей,  ветеранів війни та праці, осіб зі статусом "діти війни", бездомних громадян та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей;

- створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів соціальної інфраструктури

 - охоплення найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами;   забезпечення здорових і безпечних умов праці на виробництві, запобігання виробничому травматизму та професійних захворювань, збереження життя і здоров'я людини в процесі праці;

 

 

                   У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи:

 

Забезпечення та надання фінансової допомоги на поховання малозахищених верств населення

-організація та прведення громадських робіт

удосконалення системи соціальної роботи з сім’ями, що мають дітей та опинились у складних життєвих обставинах;

 

      Основними результатами здійснення цих заходів передбачається:

 

Здійснення конкретних заходів спрямованих на реалізацію державної політики зайності ефективне використання ресурсів забезпечення зростання безробіття створення умов забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян

покращення якості обслуговування громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальних допомог, зменшення  часу  на обробку  документів на призначення допомог та субсидій;    

вирішення проблеми фінансового та соціального забезпечення пільгових категорій населення та фізичних осіб, які надають соціальні послуги;

створення системи своєчасного реагування з надання необхідної допомоги громадянам, які її потребують, з метою зниження соціальної напруги у суспільстві;

зменшення кількості дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

.

 

 

                                  

 

Культура і мистецтво

 

Пріоритетом розвитку галузі «Культура»  є поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури , проведення капітальних, поточних ремонтів та здійснення реконструкції будівель закладів культури, проведення культурно-мистецьких заходів, підтримка аматорської творчості, збереження нематеріальної культурної спадщини, розвиток бібліотечної справи, підтримка творчої молоді,  забезпечення кіно - та відео обслуговування населення, забезпечення організації вільного, активного відпочинку та розваг, задоволення культурних запитів, розвиток художньої творчості.

        

  У  2020 та 2021 роках  передбачається здійснити наступні заходи:

 

          - збереження  культурної  спадщини українського  народу та забезпечення доступу населення  до культурних надбань;

          - забезпечення соціально-економічних та правових умов для проведення ефективної культурної політики;

           - зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури , проведення ремонтно-будівельних та реставраційних робіт на об’єктах  культури.

                         

Основні результати, яких планується досягти :

 

-    оптимізація витрат на культурні потреби , залучення додаткових ресурсів;

-    формування комфортного і гармонійного культурного середовища сіл , підтримка кращих традицій;

-    збереження мережі закладів культури, поліпшення умов функціонування;

-    участь клубних працівників, аматорів та народних колективів у міжнародних,обласних конкурсах,фестивалях,семінарів, науково-практичних конференцій;

-    модернізація охорони об’єктів культурної спадщини, клубних установ та проведення необхідних ремонтних та реставраційних робіт;

-     надання населенню якісних культурних і мистецьких послуг.                                      

 

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення охорона водних ресурсів, атмосферного повітря, раціонального використання та зберігання відходів виробництва і побутових відходів, збереження природно-заповідного фонду, охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, рослинного та тваринного світу.

У 2020 та 2021 роках передбачається здійснити такі заходи  забезпеченню екологічної рівноваги на території сільської ради :

покращення якості проживання мешканців сільської ради;

охорона та раціональне використання земель;

.

                    Основними результатами, яких планується досягти, є:

 

зниження кількості викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами;

направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування міського господарства.

Дорожньо-транспортний комплекс

 

Основними пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у прогнозному періоді є:

-    утримання в належному стані існуючої мережі доріг, забезпечення безпечного проїзду транспортних засобів;

-    сприяння вирішенню питання щодо будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг комунальної власності.

 

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 

-    прискорення розвитку транспортної інфраструктури, що є каталізатором економічного зростання;

-    збереження існуючої мережі автомобільних доріг;

-    поліпшення транспортного сполучення з сільськими населеними пунктами.

 

Житлово-комунальне господарство

 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального господарства є підвищення якості житлово-комунальних послуг для всіх верств населення.

 

У 2020 та 2021 роках  передбачається здійснити такі заходи:

-    організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг;

підвищення рівня благоустрою населених пунктів;

         

Основними результатами, яких планується досягти, є:

-    надання населенню житлово-комунальних послуг належної  якості;

-    утримання памятників та братських могил

-    благоустрій кладовищ 

-    встановлення додаткових ліхтарів та заміна ламп

 

Взаємовідносини з місцевими бюджетами

 

Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності  місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування.

Впровадження нової моделі фінансового забезпечення сільських бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, що має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати додаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування.

Таким чином, реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів у середньостроковій перспективі має забезпечити сільські бюджети власним фінансовим ресурсом в обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних функцій, у першу чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, будівництва житла та реалізації інших місцевих програм соціального-економічного розвитку.