ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLIX сесія рішення №12 Про сільський бюджет на 2020 рік(з додатками 1 та 2)

Україна

Яковенківськасільська рада

Балаклійського району    Харківськоїобласті

ХLIXсесіяVIIскликання

 

    РІШЕННЯ

від  24   грудня2019 року                               № 12

 

Про сільський бюджет на 2020  рік

20301520000

КеруючисьБюджетним кодексом України, Законом України «Про місцевесамоврядування», сільська рада.

                                                                           Вирішила:

1.        Визначити на 2020 рік:
доходи
сільського бюджету усумі   3079167гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3079037 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету –130гривень, згідно з додатком 1 до цьогорішення;

видаткисільського бюджету у сумі 3079167 гривень, у тому числі видатки загального фондусільського бюджету 3079037 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету  130 гривень  ,згідно з додатком 2 до цього рішення .

оборотний залишок бюджетних коштівсільського бюджету у розмірі 30790 гривень, що становить 1 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.        Затвердитибюджетніпризначенняголовномурозпорядникукоштівсільського бюджету на 2020 рік за бюджетнимипрограмами, згідно з додатком2 до цьогорішення.

3.        Затвердити на 2020 рікміжбюджетнітрансферти, згідно з додатком3 до цьогорішення.

Надати право  Яковенківської сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із районного бюджету у період між сесіями сільської ради , за умови погодження з постійною комісією сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

4.        Затвердитирозподілвитратсільського бюджету на реалізаціюмісцевих/регіональнихпрограм у 2020 році у сумі1621976гривеньзгідно з додатком4 до цьогорішення.

5.        Установити,що у загальномуфондісільського бюджету на 2020 рік до доходівзагального фонду сільського бюджету належать доходи, визначеністаттею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначеністаттею101 Бюджетного кодексу Українита рішеннямБалаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2020 рік».

6.        Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного кодексу України  у частині фінансування є надходження , визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

7.        Визначити на 2020 ріквідповідно до статті 55 Бюджетного кодексу Українизахищенимивидаткамисільського бюджету видаткизагального фонду на:
оплату праціпрацівниківбюджетнихустанов;
нарахування на заробітну плату;
оплату комунальнихпослуг та енергоносіїв;
поточнітрансфертинаселенню;
поточнітрансфертимісцевим бюджетам.

8.        Дозволити Яковенківській сільській раді здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань  планування бюджету та фінансів .

9.        Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу Українинадати право Яковенківській сільській раді, в особісільського голови, отримувати у порядку, визначеномуКабінетомМіністрівУкраїни, позики на покриттятимчасовихкасовихрозривівсільського бюджету, пов’язанихіззабезпеченнямзахищенихвидатківзагального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахуноккоштівєдиногоказначейськогорахунку на договірнихумовах без нарахуваннявідсотків за користуванняцими коштами з обов’язковимїхповерненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.     Головному розпоряднику коштівсільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України:
1
0.1. Затвердитипаспортибюджетнихпрогрампротягом 45 днів з дня набраннячинності цьогорішення.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи  одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Забезпечитидоступністьінформації про бюджет у спосіб та у термін, визначенібюджетнимзаконодавством.

10.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України.
Зобов'язання, взяті розпорядником та одержувачами бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів.
Взяття таких зобов'язань є порушеннямбюджетногозаконодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праціпрацівниківбюджетнихустановвідповідно до встановленихзаконодавствомУкраїни умов оплати праці та розмірумінімальноїзаробітної плати; на проведеннярозрахунків за електричнуенергію,  та послугизв’язку, якіспоживаютьсябюджетнимиустановами.

11.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках головному розпоряднику коштів сільського бюджету  на 2020 рік, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 5 до цього рішення..

12.Надати право сільській раді протягом 2020 року здійснювати видатки на фінансування клубного закладу одночасно за рахунок іншої субвенції із районного бюджету та коштів сільської ради.

13.Установити , що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату , включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових доходів.

14.Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право  Яковенківській сільській раді, в особі сільського голови, коригувати розпис районного бюджету, за напрямами видатків головного розпорядника коштів сільського бюджету за кодами програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства Фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 « Про бюджетну класифікацію» ( зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 « Про затвердження  складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами) , за умови погодження  з постійною комісією сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів , з наступним внесенням змін до рішення сільської ради про сільський бюджет.

15. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком  та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради. Яковенківській сільській раді  надавати зміни до річного та помісячного розпису асигнувань сільського бюджету фінансовому управлінню  райдержадміністрації та органам Державної казначейської служби України.

16  Надати право сільському голові Яковенківській сільської ради укладати договори про міжбюджетні трансферти з районною радою з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

17. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

19.Забезпечити виконавчому комітету  Яковенківської  сільської ради оприлюднення     цього рішення , відповідно до вимог частини 4 статті 28  Бюджетного кодексу України в   десятиденний строк з дня його прийняття.

 

20. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію ради з планування ¸ благоустрою, бюджету,  фінансів і будівництва , депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку та соціального захисту населення (Плюшко А.В.).

 

Сільський голова                                                       І.С.Кривоніс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

до  рішення сільського бюджету на 2020р

 

 

 

 

Від24грудня 2019р №12 (XLIXсесіяVII скликання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

 

місцевого бюджету на 2020 рік

 20301520000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

10000000

Податкові надходження  

2 844 088,00

2 843 958,00

130,00

0,00

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств  

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

100,00

100,00

0,00

0,00

 

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

160,00

160,00

0,00

0,00

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

4 035,00

4 035,00

0,00

0,00

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

4 035,00

4 035,00

0,00

0,00

 

 

18000000

Місцеві податки

2 839 663,00

2 839 663,00

0,00

0,00

 

 

18010000

Податок на майно

1 040 397,00

1 040 397,00

0,00

0,00

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

10 355,00

10 355,00

0,00

0,00

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

350,00

350,00

0,00

0,00

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

106 428,00

106 428,00

0,00

0,00

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

7 856,00

7 856,00

0,00

0,00

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

485 237,00

485 237,00

0,00

0,00

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

137 975,00

137 975,00

0,00

0,00

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

292 196,00

292 196,00

0,00

0,00

 

 

18050000

Єдиний податок  

1 799 266,00

1 799 266,00

0,00

0,00

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

23 608,00

23 608,00

0,00

0,00

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

81 949,00

81 949,00

0,00

0,00

 

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

1 693 709,00

1 693 709,00

0,00

0,00

 

 

19000000

Інші податки та збори 

130,00

0,00

130,00

0,00

 

 

19010000

Екологічний податок 

130,00

0,00

130,00

0,00

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

130,00

0,00

130,00

0,00

 

 

20000000

Неподаткові надходження  

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

670,00

670,00

0,00

0,00

 

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

2 844 758,00

2 844 628,00

130,00

0,00

 

 

40000000

Офіційні трансферти  

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

41000000

Від органів державного управління  

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

234 409,00

234 409,00

0,00

0,00

 

 

Х

Разом доходів

3 079 167,00

3 079 037,00

130,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Т.Д.Линник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення сільського бюджету на 2020р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

від 24грудня 2019р.№12 (  XLIXсесіїVIIскликання)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20301520000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

0100000

 

 

Яковенківська сільська рада Балаклійського району Харківської області

3 079 037,00

2 979 037,00

1 025 823,00

198 500,00

100 000,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

3 079 167,00

 

0110000

 

 

Яковенківська сільська рада

3 079 037,00

2 979 037,00

1 025 823,00

198 500,00

100 000,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

3 079 167,00

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 065 118,00

1 065 118,00

739 219,00

32 711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 065 118,00

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 065 118,00

1 065 118,00

739 219,00

32 711,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 065 118,00

 

 

3000

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

156 012,00

156 012,00

87 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156 012,00

 

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

107 012,00

107 012,00

87 714,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107 012,00

 

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000,00

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

347 746,00

347 746,00

161 106,00

29 549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

347 746,00

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

321 746,00

321 746,00

161 106,00

29 549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321 746,00

 

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

26 000,00

26 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 000,00

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

336 888,00

336 888,00

37 784,00

136 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 888,00

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

336 888,00

336 888,00

37 784,00

136 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 888,00

 

 

7300

 

БУДІВНИЦТВО ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

110 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

 

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

110 000,00

10 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 000,00

 

 

7400

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО

670 000,00

670 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670 000,00

 

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

670 000,00

670 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670 000,00

 

 

7600

 

ІНШІ ПРОГРАМИ ТА ЗАХОДИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

0117680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

1 200,00

1 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

8300

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

 

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

 

 

9700

 

СУБВЕНЦІЇ З МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ІНШИМ МІСЦЕВИМ БЮДЖЕТАМ НА ЗДІЙСНЕННЯ ПРОГРАМ ТА ЗАХОДІВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

392 073,00

392 073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 073,00

 

0119770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

392 073,00

392 073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

392 073,00

 

X

X

X

УСЬОГО

3 079 037,00

2 979 037,00

1 025 823,00

198 500,00

100 000,00

130,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

3 079 167,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Линник Т.Д