ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLVII сесія рішення№02Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2018року «Про сільський бюджет Яковенківської сільської ради на 2019 рік»(зі змінами)

РІШЕННЯ

 

ХLVII  СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від  23 жовтня   2019 року                                                                                    № 02

Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2018року

«Про сільський бюджет Яковенківськоїсільської ради на 2019 рік»(зі змінами)

 

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетним кодексом України і на підставі статті 43.59 Закону України «Про місцеве самоврядування України », Яковенківська сільська рада

Вирішила:

Внести зміни та доповнення до рішення №12 XXXVIII-VII від 22.12.2018р.з урахуванням змін та доповнення затвердження рішення сесії сільської ради :

ХLIсесія VII скликання №02 від 19.04.2019р

XLIIсесія   VII скликання №03 від 07.06.2019р

XLIVсесія   VII скликання №03 від 23.07.2019р

XLVIсесія   VII скликання №02 від 18.09.2019р

 

1.          Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 3639979гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 3639839гривень та доходи спеціального фонду сільськогобюджету  у сумі 140 гривень згідно з додатком1 до цього рішення;

видаткисільського бюджету у сумі 3748979 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 3546539 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 202440 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського  бюджету у сумі - 93300 гривень згідно додатком 2 до цього рішення:

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі202300 гривень згідноз додатком 2 до цього рішення :

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджетуу розмірі
66
881 гривень , що становить 2  %  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік  за програмною класифікацією  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1963772 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільському бюджету на 2019 рік :

1) до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження , визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

        7 .Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджетуна 2019 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691.

      8.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України   захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

        трансферти населенню (код 2700);

        трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

       9..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Яковенківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Україні позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Зазначити положення щодо забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

     1) затвердження  паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

     2) здійснення  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних  установ  та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

     3). Забезпечення доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства а саме:

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) взяття бюджетних зобов'язань , довстрокових зобов'язань за енергоносіями та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку , які споживаються бюджетними установами. Укладання договорів за кожними видом енергоносіїв у межах встановлених для бюджетних установ бюджетних коштів обгрунтованих лімітів  споживання.

11.  Забезпечення  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати , на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'зку  які споживаються бюджетними установами .

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань . згідно з додатком 7до цього рішення

12.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів Яковенківської сільською ради  в процесі виконання сільського бюджету в виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету,здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесію сільської ради. Сільській раді з внесенням змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

     13Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

     14.Уповноважити сільського голову підписувати,узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до них  з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

     15.Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019 року спрямовувати за рішенням сесії  сільської ради на видатки , які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

     16..Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     17.Дане рішення буде оприлюднене на сайті Яковенківської сільської ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

     18..Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019року.

19..Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету  та  фінансів  (Плюшко А.В.).

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Кривоніс І.С.

Пояснювальна записка  до                                                                                                    

 

Рішення  №02  XLVIIсесія VII скликання

                                                                                              від   23    жовтня   2019року

“Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2019рік»

Заслухавши інформацію спеціаліста з бухгалтерського обліку Агеєву Л.О. «Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2019 рік»,та   відповідно  висновка 02-38/448 від 17.09.2019  Б РФУ  про обсяг  вільних залишків на 01.01.2019р.  ,згідно  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яковенківська сільська рада                                                    

    

В И Р І Ш И Л А .

 

                                                                                           Загальний фонд

 

1.Збільшити видаткову частину бюджету за рахунок вільних залишків на 01.01.2019р.в сумі -9000,00грн.

Направити на видатки :

КФКВ:0114060—забезпечення діяльності палаців і будинків культури клуба центрів дозвілля та інших клубних закладів -4000,00грн (техобслуговування  кондиціонерів в сільському клубі  с. Яковенкове)

КЕКВ:2240-4000,00грн( жовтень)

КФКВ:0119770-інша субвенція з місцевого бюджету-5000,00грн.(компенсації  виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій  громадян  )

КЕКВ:2620-5000,00 грн.(жовтень)                     

2.Спеціалісту з бухгалтерського обліку Агеєвій Л.О. зробити  відповідні зміни до бюджету 2019 року.

 

 

 

 

 

 

 

Яковенківський   сільський  голова                                      І.С.Кривоніс