ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

XLI сесія рішення №02 Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2018року «Про сільський бюджет Яковенківської сільської ради на 2019 рік»(зі змінами)

РІШЕННЯ

 

ХLI  СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від  19 квітня 2019 року                                                                                         № 02

Про внесення змін до рішення сільської ради від 22 грудня 2018року

«Про сільський бюджет Яковенківськоїсільської ради на 2019 рік»(зі змінами)

 

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетним кодексом України і на підставі статті 43.59 Закону України «Про місцеве самоврядування України », Яковенківська сільська рада

Вирішила:

1.          Визначити на 2019 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 3544179гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету у сумі 3544039гривень та доходи спеціального фонду сільськогобюджету  у сумі 140 гривень згідно з додатком1 до цього рішення;

видаткисільського бюджету у сумі 3544179 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету у сумі 3344039 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету у сумі 200140 гривень;

профіцит за загальним фондом сільського  бюджету у сумі 200000 гривень згідно додатком 2 до цього рішення:

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі200000 гривень згідноз додатком 2 до цього рішення :

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджетуу розмірі
66
881 гривень , що становить 2  %  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік  за програмною класифікацією  згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1819472 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільському бюджету на 2019 рік :

1) до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею  101 Бюджетного кодексу України та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік»

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження , визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

        7 .Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджетуна 2019 рік :

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691.

      8.Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України   захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

нарахування на заробітну плату (2120);

оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

        трансферти населенню (код 2700);

        трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

       9..Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Яковенківській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів Україні позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.Зазначити положення щодо забезпечення головним розпорядником коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

     1) затвердження  паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

     2) здійснення  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи бюджетних  установ  та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

     3). Забезпечення доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства а саме:

Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

4) взяття бюджетних зобов'язань , довстрокових зобов'язань за енергоносіями та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'язку , які споживаються бюджетними установами. Укладання договорів за кожними видом енергоносіїв у межах встановлених для бюджетних установ бюджетних коштів обгрунтованих лімітів  споживання.

11.  Забезпечення  в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати , на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв'зку  які споживаються бюджетними установами .

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань . згідно з додатком 7до цього рішення

12.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів Яковенківської сільською ради  в процесі виконання сільського бюджету в виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету,здійснювати перерозподіл видатків за економічною та програмною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесію сільської ради. Сільській раді з внесенням змін до розпису сільського бюджету надавати довідки про внесення змін органам Державної казначейської служби.

     13Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

     14.Уповноважити сільського голову підписувати,узгоджувати договори з районною радою на перерахування субвенцій та зміни до них  з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

     15.Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019 року спрямовувати за рішенням сесії  сільської ради на видатки , які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

     16..Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     17.Дане рішення буде оприлюднене на сайті Яковенківської сільської ради в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

     18..Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019року.

19..Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету  та  фінансів  (Плюшко А.В.).

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                                        Кривоніс І.С.

 

 Пояснювальна записка  до                                                                                                   

 

Рішення  №02  XLI сесія VII скликання

                                                                                              від 19 квітня    2019року

“Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2019рік»

Заслухавши інформацію спеціаліста з бухгалтерського обліку Агеєву Л.О. «Про внесення змін до бюджету сільської ради на 2019 рік»,та   відповідно  висновка   від Б РФУ від 11.04.19 №02-38/200  про перевиконання дохідної частини за три місяця та про виділення субвенції Районній раді   ,згідно  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яковенківська сільська рада                                                    

    

В И Р І Ш И Л А .

 

1.Збільшити дохідну та видаткову  частину бюджету за рахунок перевиконання загального фонду за 3 місяця 2019р.в сумі -  200000грн

18010600-оредна плата з юридичних осіб-20000грн

18050500-єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників-180000грн.

 

 

Спеціальний фонд

2. Передача коштів із загального фонду на спеціальний фонд (бюджет розвитку)за рахунок перевиконання за три місяця  2019р.внести зміни у видатковій частині спеціального фонду  -200000грн

Направити  на видатки

КФКВ:0119770-інша субвенція  з місцевого бюджету-200000грн( на програму соціально-економічного розвитку  на поповнення статутноговиділення цільовоїфонду КП БРР Харківської області «Балаклійське автотранспортне підприємство»)

 

КЕКВ:3220-200000(травень)

 

 

3.Спеціалісту з бухгалтерського обліку Агеєвій Л.О. зробити  відповідні зміни до бюджету 2019 року.