ОмскАвтоСклад

Яковенківська сільська рада Балаклійського району

Регламент

Регламент роботи

Яковенківської сільської ради Балаклійського району Харківської області

 

Стаття 1. Загальні положення

 

 Порядок діяльності Яковенківської сільської ради , її депутатів, посадових осіб та

       органів ради визначається Конституцією України, чинним законодавством України     

       та цим Регламентом.

1.1.  Регламент Яковенківської сільської ради затверджується рішенням ради, прийнятим більшістю від загального складу ради.

       Регламент є нормативним актом, який регулює порядок скликання і проведення сесій ради, формування її органів, визначає процедуру підготовки, розгляду та прйняття рішень, права і обов’язки депутатів, функції органів сільської ради  та її посадових осіб.

       Зміни і доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за ініціативою постійних комісій, депутатських груп (фракцій), сільського голови , за вимогою не менше 1/3 від загального складу ради, а також у випадках прийняття законодавчих актів, при яких виникають розбіжності положень Регламенту з чинним законодавством за пропозицією тих же субєктів.

1.3. Засідання сільської ради та постійних комісій є відкритими і гласними.

    В окремих випадках за рішенням сесії сільської ради, її постійних комісій і робочих груп можуть проводитися їх закриті засідання.

     Гласність роботи сільської ради забезпечується шляхом вивчення інформації про її діяльність у приміщенні сільської ради.

        За рішенням ради можуть вивішуватися тексти рішень ради. За вимогою окремих громадян у порядку, визначеному законодавством, їм видаються копії рішень ради, її органів і акти посадових осіб. Рішення сесії сільської ради та виконавчого комітету, що містять правові норми , які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або юридичних осіб, підлягають оприлюдненню  на зборах громади.

        На засіданнях сільської ради, постійних комісій можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів і органів місцевого самоврядування, трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, фахівці, експерти, громадяни.

         Заявки зацікавлених осіб подаються сільському голові, секретарю ради, головам постійних комісій  не пізніш, як за 24 години до початку засідання сільської ради, постійної комісії. Відмова в задоволенні заявки має бути письмово мотивованою.

 

                          Стаття  2.  Порядок скликання сесії сільської ради

 

2.1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається не пізніш, як через місяць після   

       обрання ради сільською територіальною виборчою комісією. Відкриває і веде перше 

       пленарне засідання голова сільської територіальної виборчої комісії. Він інформує

       раду про підсумки виборів депутатів та сільського голови і визнання їх повноважень.

      Далі засідання веде новообраний сільський голова.

          До порядку денного першої сесії обовязково включаються наступні питання :

           - про обрання секретаря сільської ради,

           - утворення постійних комісій, затвердження їх складу,

          - обрання голів комісій.

2.2. Сесії сільської ради скликаються сільським головою в міру необхідності, але не рідше

       одного разу у квартал в останню пятницю місяця кварталу.

2.3. Сесія сільської ради повинна бути також скликана сільським головою за пропозицією

       не менш однієї третини депутатів від загаьного складу сільської ради чи за

       пропозицією виконавчого комітету у двотижневий строк з моменту подачі такої   

       пропозиції .

2.4. У разі немотивованої відмови сільського голови чи неможливості його скликати сесію   

       селищної ради у випадках :

             а) відповідно до доручення сільського голови ;

             б) якщо сільський голова без поважних причин  не скликав сесію в двотижневий   

                  термін за пропозицією не менш третини депутатів від загального складу ;

             в) якщо сесія сільської ради  не скликається сільським головою в термін 

                 передбачений цим Регламентом.

               Сесія сільської ради повинна бути скликана за пропозицією не менш однієї третини депутатів від загального складу сільської ради та виконавчого комітету.

              У разі, якщо  сільський голова чи секретар  ради не скликали сесію у двотижневий термін за пропозицією не менш третини депутатів  від загального складу ради, сесія може бути скликана депутатами сільської ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради , або постійною комісією ради.

2.5. Пленарне засідання сільської ради відкриває і веде сільський голова а у випадках

       передбачених п.2.4 ч.1 – секретар ради, п.2.4. ч.2 – пленарне засідання відкриває за

       дорученням групи депутатів чи постійної комісії, з ініціативи яких скликана сесія,  

       один  з депутатів, а веде за рішенням сільської ради – один з депутатів, який підписує

       відповідні протокол і рішення ради.

 

     Стаття 3. Повідомлення про проведення пленарних засідань сільської ради

 

3.1. Рішення про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів ради

      шляхом надсилання письмового повідомлення. Повідомлення, в якому вказуються час, 

       місце та питання порядку денного сесії, надсилається депутатами не пізніше ніж за 10

       днів до пленарного засідання , а у виняткових випадках,  не пізніше, чніж за 1 день до

       сесії.

          Виконавчий комітет ради надає у постійні комісії і депутатам сільської ради проекти рішень, висновки і рекомендації відповідних постійних комісій та інші матеріали не пізніше, чим за 10 днів до відкриття пленарного засідання сільської ради. У разі проведення позачергових сесій, документи надаються депутатам під час пленарного засідання.

           Коли депутат не має змоги взяти участь у роботі сесії або може запізнитись на її відкриття, він повинен повідомити про це сільського голову (за його відсутності – секретаря ради комітету) до початку сесії та вказати відповідні причини.

 

                     Стаття 4. Формування порядку денного

 

4.1. Пропозиції з питань порядку денного пленарного засідання сесії сільської ради

       можуть вноситися сільським головою, постійними комісіями, депутатами сільської

       ради, їх виконавчим комітетом, загальними зборами громадян.

4.2. Пропозиції про включення питань до порядку денного сессії сільської ради подаються

       сільському голові не пізніш, як за 25 днів до початку сесії з проектами рішень,

       висновками та рекомендаціями галузевої комісії .

            Проекти рішень про включення питань до порядку денного сесії за висновками секретаря ради передаються на розгляд відповідної галузевої комісії не пізніше, як за 20 днів до початку сесії і розглядаються в семиденний термін.

            Винятком є пропозиції , які виникли менше, чим за 25 днів до початку сесії, стосуються питань життєдіяльності села та потребують термінового розгляду на пленарному засіданні ради.

           У цьому випадку висновок секретаря ради та висновки відповідних комісій повинні бути надані сільському голові не пізніше, ніж за один день до пленарного засідання ради, проекти рішень депутатам сільської ради – в такий же термін.

          Ці питання включаються до порядку денного згідно зі ст.7 п.7.1. Регламенту.

          Сільський голова та секретар ради повинні вжити заходів для розгляду пропозицій з питань порядку денного у найкоротші строки з моменту надходження цих пропозицій.

4.3. Секретар ради, галузеві постійні комісії розглядають пропозиції у встановлений

        сільським головою термін, який у міжсессійний період не може перевищувати 20 днів. Розгляд пропозицій проводиться з обов язковим запрошенням авторів. Висновки і рекомендації постійних комісій викладаються у протоколі засідання комісії. Не пізніше, як за 12 днів до початку пленарного засідання сесії сільської ради, висновки секретаря і рекомендації постійних комісій направляються сільському голові, який розглядає їх, формує порядок денний та видає розпорядження про скликання ради. Розпорядження про скликання сесії сільської ради доводиться до відома депутатів у порядку, встановленому ст.3 цього Регламенту.

              Не включаються до порядку денного регуляторні нормативно-правові акти без обгрунтування аналізу їх регуляторного впливу на розвиток підприємництва у вигляді письмового документу (за змістом та формою, визначеними розпорядженням сільського голови або рішенням виконавчого комітету).

 

                                    5. Правомочність сесії сільської ради

 

5.1. Сесія сільської ради є правомочною , якщо в її пленарному засіданні бере участь

       більше половини депутатів від загального складу ради. В іншому разі проведення сесії

       переноситься.

            Головуючий перед початком розгляду питань порядку денного повідомляє  про кількість депутатів, присутніх на засіданні та відсутніх з поважних причин, та підтверджує правомочність сесії сільської ради.

 

                                     6. Початок пленарного засідання сесії сільської ради

 

6.1. Пленарне засідання сільської ради відкриває і веде сільський голова, а у випадках,

       передбачених законодавством і цим Регламентом – секретар сільської ради або

       депутат сільської ради.

6.2. На початку кожного пленарного засідання сільської ради головуючий інформує

       депутатів про осіб, присутніх на засіданні.

          До обговорення порядку денного сільський голова інформує депутатів про 

    виконання рішень попередніх сессій ради, стан справ на території села та інших питань.

        Рада приймає цю інформацію до відома без обговорення.

6.3.За рішенням більшості від присутніх депутатів на пленарному засіданні сільської ради

      може обиратися лічильна комісія і  секретаріат сесії. Персональний і кількісний склад

      лічильної комісії та секретаріату  визначається на пленарному засіданні.

6.4. Секретаріат сесії веде запис  депутатів, які бажають виступити в дискусії як з питання

       порядку денного,так і по конкретних питаннях порядку денного.

        Черговість виступів з цих питань визначається надходженням письмових заявок або підняттям руки.

         Секретаріат протоколює виступи депутатів та інших осіб, яким було надано слово на пленарному засіданні, приймає списки та інші матеріали, що надходять до головуючого на сесії. Зміст виступів фіксується письмово в повному обсязі.

6.5. Лічильна комісія утворюється для підрахунку голосів при прийнятті рішень чи при

      проведенні голосування бюлетенями . Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і

       секретаря, затверджує форму бюлетеня. Голова комісії перед голосуванням

       представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’яснює порядок заповнення

       бюлетеня. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформляє

       відповідні протоколи та  оголошує результати голосування.

6.6. У разі, якщо секретаріат сесії не призначається, його функцію виконують працівники

       виконавчого комітету, яких призначає секретар ради на кожне пленарне засідання

       сільської ради.

 

                     Стаття 7. Затвердження порядку денного

 

7.1. Головуючий оголошує проект порядку денного, який вноситься на розгляд   

       сесії сільської ради, з вказівкою про наявність висновку секретаря ради та

       рекомендації постійної комісії.

        Депутати сільської ради, постійні комісії , від імені яких виступає голова комісії або його заступник, сільський голова, секретар ради можуть вносити пропозиції про внесення доповнень до проекту порядку денного лише з тих питань, які мають проект рішення та рекомендацію чи висновок постійної комісії.

           При наявності пропозицій про внесення до проекту порядку денного додаткових питань, змін порядку розгляду питань або депутатського запиту, головуючий ставить проект порядку денного на голосування для прийняття його „ за основу”. Після цього головуючий ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проекту порядку денного у порядку їх надходження . Після голосування по кожній пропозиції, доповненню, змінах, депутатському запиту, проект порядку денного ставиться на голосування „у цілому” . Якщо проект порядку денного „у цілому” не приймається, він ставиться на голосування „по пунктах” з доповненнями, змінами, які надійшли. Порядок денний, сформований з прйнятих пунктів, вважається прийнятим „у цілому”.

7.2. Якщо порядок денний не прийнятий „за основу”, на голосування ставиться окремо

       кожен пункт проекту порядку денного, а також доповнення, зміни, що надійшли.

       Прийняті сесією сільської ради пункти включаються до порядку денного сесії і

       порядок вважається прийнятим у цілому.

      Головуючий оголошує порядок денний сесії сільської ради, прийнятий по пунктах у цілому.

 

                           Стаття 8. Порядок прийняття рішень сільською радою

 

8.1. Сільська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні інші акти у формі

       рішень.

8.2. Рішення ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

       Депутат, який присутній на сессії сільської ради і не взяв участь у голосуванні, вважається таким , що проголосував „утримався”.

8.3. Голосування на пленарному засіданні проводиться відкрито, шляхом підняття рук.

            За рішенням більшості депутатів, присутніх на пленарному засіданні сільської ради, голосування може бути таємним, за допомогою бюлетенів або поіменним.

8.4. З процедурних питань (обрання лічильної комісії сільської ради , зміни у порядку

       денному та черговість розгляду питань, визначення перерви у засіданні) рішення

       приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

8.5. За обгрунтованими мотивами сільська рада більшістю від присутніх депутатів на

       пленарному засіданні сільської ради може прийняти рішення про проведення

       закритого пленарного засідання чи закритого розгляду одного з питань порядку

       денного. Право бути присутніми на закритому пленарному засіданні сільської ради 

       мають тільки депутати сільської ради та працівники виконавчого комітету.

          Сільська рада, більшістю від присутніх на сесії депутатів приймає рішення щодо інших осіб, в т. ч. і фахівців, які дають пояснення, та час їх присутності .

8.6. Рішення сільської ради прймаються лише з питань, внесених до порядку денного

       пленарного засідання сільської ради. У разі порушення цієї вимоги, прийняте рішення

       вважається недійсним.

 

                       Стаття 9. Розгляд питань порядку денного і тривалість виступів

 

9.1. Перед початком розгляду кожного питання порядку денного, головуючий зачитує, при необхідності, прект рішення, висновки і рекомендації постійних комісій сільської ради.

9.2. При розгляді кожного питання порядку денного, тривалість виступів у дискусії обмежується відведеним для цього часом :

           - для доповіді і співдоповіді – 20 хвилин;

           - для виступу від постійних комісій – 10 хвилин;

           - для відповідей на питання до доповідача – 5 хвилин;

           - для виступу в дискусії – 5 хвилин;

           - для повторних виступів у дебатах, виступів з порядку ведення, з мотивів голосування, а також внесення пропозицій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин;

         - для відповіді на запит депутата – до 5 хвилин;

9.3. Головуючий зобовязаний надати слово усім депутатам , що зажадали виступити при

       обговоренні питання порядку денного, а запропоновані ними пропозиції поставити на

       голосування.

          Слово присутнім на сесії іншим фізичним та юридичним особам надається за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів. Позачерговим правом виступу користуються сільський голова, секретар сільської ради, автор обговорюваного проекту рішення, голови постійних комісій.

9.4. Перевищення тривалості виступів допускається тільки за згодою більшості депутатів,

       що беруть участь у пленарному засіданні. 

 

                Стаття 10. Процедура голосування з питань порядку денного

 

10.1. Після обговорення питання порядку денного пленарного засідання сільської ради

         головуючий зясовує, чи мають депутати зауваження або доповнення до проекту

         рішення, та надає слово бажаючим.

10.2. Проект рішення, до якого надійшли пропозиції та зауваження, ставиться на

         голосування „за основу”.

           Пропозиції і зауваження, в тому числі висловлені депутатами, подаються головуючому у письмовому вигляді до початку голосування по проекту.

10.3. Пропозиції та зауваження, що надійшли до проекту рішення, ставляться на

         голосування в порядку надходження, з попереднім їх оголошенням . Після

         голосування за пропозиції і зауваження прект рішення ставиться на голосування „у

         цілому”.

10.4. Не прийнятий „у цілому” проект рішення ставиться на голосування „по пунктах”.

         Спочатку голосуються пункти рішення, прийнятого „за основу”.

             Якщо зазначені пункти проекту рішення не приймаються, ставляться на голосування інші редакції  пунктів у порядку їх надходження.

            Якщо ніяка редакція пункту проекту рішення не прийнята, пункт виключається з проекту рішення.

             Проект рішення, що складається зі  схвалених сесією сільської ради 

             пунктів,вважається прийнятим „у цілому”.

10.5. Якщо прект рішення не прийнятий „за основу”, на голосування ставиться окремо

         кожен пункт проекту рішення з доповненнями і змінами, що надійшли.

           Проект рішення, що складається зі схвалених сесією сільської ради пунктів, вважається прийнятим „у цілому”.

           Проект рішення, до якого не надійшли пропозиції та звуваження, відразу ставиться на голосування „у цілому”.

           Проект рішення, не прийнятий „у цілому”, ставиться на голосування „за основу” і надалі застосовується процедура голосування, передбачена п.п.10.3.10.4 даної статті.

           Якщо протягом обговорення проекту регуляторного нормативно-правового акту під час пленарного засідання до нього вносяться норми, які змінюють його суть або аналізу регуляторного впливу, такий акт підлягає доопрацюванню та внесенню на повторний розгляд після внесення змін  в аналіз регуляторного впливу. 

10.6. Рішення щодо обрання посадових осіб ради та її виконавчих органів, затвердження

         яких віднесено до компетенції сільської ради, приймається більшістю від загального

         складу ради після обговорення запропонованих кандидатур.

            Якщо кожен з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесіі можуть бути представлені нові кандидатури.

             Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, не допускається без їх додаткового обговорення .

             Якщо і після повторного обговорення кожен з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважаеться не прийнятим і питання переноситься на наступні засідання ради

10.7. Перед кожним голосуванням головуючий чітко формулює зміст пункту рішення, що

   ставиться на голосування, і ,в разі відсутності заперечень, пропонує голосувати по ньому.   По закінченню голосування „за основу”,  „по пунктах” і доповнень до проекту рішення у цілому, головуючий оголошує повні результати голосування .

10.8.  Після оголошення головуючим початку голосування, ніхто не може його переривати.

         З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування чи виникнення перешкод під час його проведення, проводиться повторне голосування без обговорення .

 

                              Стаття 11. Різне

 

11.1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сільської ради депутатам надається право виступити в „різному”.

         У різному секретар ради оголошує звернення, заяви,що надійшли під час пленарного засідання сільської ради.

11.2. Головуючий на засіданні може особисто дати розяснення по депутатському запитанню або доручити відповідь відповідному фахівцю .

        Якщо для розгляду питання, пропозицій щодо його вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходів і дати відповідь депутату індивідуально у запропонований сільським головою термін.

11.3. Рішення з питань, обговорених у різному, не приймається.


Стаття 12. Ведення протоколу пленарного засідання ради

 

12.1. Під час роботи сесії сільської ради, за дорученням головуючого,
реєстрація депутатських звернень, довідок, пропозицій, заяв і інших матеріалів,
визначення наявності кворуму для прийняття рішень, організація роботи
зі
зверненнями громадян покладається на секретаря ради.

Секретар веде протокол сесії сільської  ради.

12.2. Протокол сесії сельської ради повинен містити:

—               дату і місце проведення сесії, її порядковий номер;

—               загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також кількість, прізвища і посади запрошених на засідання ради;

 

порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів, номери виборчих 

               округів, від яких вони обрані депутатами;

прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради    

              також посади);

прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і 

               співдоповідачам;

перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих "за", 

               "проти"  і таких, що "утрималися".

До протоколу засідання сесії додаються прийняті радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.

Рішення сільської ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.

12.3.Протокол пленарного засідання сільської ради оформляється в десятиденний термін і підписується головуючим на пленарному засіданні.

12.4.Відповідальність за правильність записів у протоколі засідання сесії несе секретар ради та головуючий на пленарному засіданні.

За своєчасне оформлення протоколу і інших матеріалів відповідальність несе секретар ради.

12.5. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого
терміну зберігаються в сільській раді, а потім здаються в архів на постійне
зберігання, а другий примірник у десятиденний термін передається до Балаклійської
районної ради.

З копіями рішень ради всі зацікавлені особи можуть ознайомитися в сільській раді у секретаря ради.

Стаття 13. Сільський голова

 

13.1.Повноваження сільського голови визначаються Конституцією України, чинним законодавством України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

13.2.Сільський голова є головною посадовою особою територіальної громади села, що обирається на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на 5 роки і здійснює свої повноваження на постійній основі.

13.3.Сільський голова очолює сільську раду та її виконавчий комітет, головує на їх засіданнях, підписує їх рішення і протоколи, видає розпорядження.

13.4.Сільський голова має право зупинити рішення сільської ради у 5-денний термін з моменту їх прийняття і внести їх на повторний розгляд сільської ради з обґрунтуванням зауважень до цих рішень.

У цьому випадку сільська рада у 2-тижневий термін зобов'язана повторно розглянути свої рішення.

Якщо сільська рада на своєму пленарному засіданні відхилить зауваження сільського голови 2/3 від загального складу ради підтвердить початкове рішення, воно набирає чинності з цього моменту.

13.5. Сільський голова           своїм розпорядженням може зупинити дію рішення
виконавчого комітету і внести його на розгляд сільської ради.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, може бути скасовано рішенням сільської ради.

13.6. Сільський голова, не рідше чим один раз на рік, звітує про свою роботу
перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

На вимогу не менше половини загального складу депутатів сільської ради сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у встановлений ними термін.

 

Стаття 14. Секретар сільської ради

 

14.1. Секретар  сільської ради обирається з числа депутатів  сільської ради за поданням сільського голови на термін повноважень ради і працює в раді на постійній основі.

Кандидат на посаду секретаря сільської ради вважається обраним, якщо за нього шляхом таємного голосування проголосувало більше половини депутатів від загального складу сільської ради.

14.2. Секретар сільської  ради:

         - скликає сесії ради у випадках, передбачених Законом, повідомляє депутатам і доводить до населення інформацію про час і місце проведення сесії ради і про питання, що вносяться на розгляд сільської ради;

         - веде пленарне засідання сільської ради, підписує його рішення, у випадках, передбачених Законом;

організовує підготовку матеріалів з питань, що вносяться на розгляд сесії сільської ради;

         -  забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

призначає працівників виконавчого комітету для ведення протоколу засідання сесії і підрахунку голосів.

за дорученням сільського  голови, координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє в організації виконання їх рекомендацій;

—              сприяє депутатам ради в здійсненні їх повноважень;

відповідно до чинного законодавства, організує за дорученням ради здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів і виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

             - дає доручення постійним комісіям ради щодо вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді і її виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності, і їх посадових осіб;

дає доручення постійним комісіям ради про спільний розгляд ними питань, що перебувають у віданні декількох постійних комісій ради;

вирішує за дорученням сільського голови чи ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

14.3. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені
за рішенням ради більшістю депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 15. Постійні та тимчасові контрольні комісії, робочі групи сільської ради

 

15.1.Постійні комісії є органами сільської ради, персональний склад яких формується з числа депутатів.

15.2.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначається цим Регламентом і Положенням про постійні комісії сільської ради, прийнятим більшістю депутатів від загального складу ради на пленарному засіданні.

15.3.Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад і її голову приймається не менше як третиною депутатів від загального складу ради.

15.4. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться закрито.

15.5.           Звіти про роботу тимчасових контрольних комісій та пропозиції щодо
вирішення поставлених завдань подаються головою комісії сільському голові і
розглядаються радою.

Повноваження тимчасових контрольних комісій припиняється з моменту прийняття остаточного рішення про результати її роботи.

15.6.           Для розгляду конкретних питань розпорядженням сільського голови
можуть створюватися робочі групи.

Висновки і пропозиції робочої групи у вигляді звіту подаються сільському голові у встановлений ним термін.

 

Стаття 16. Депутат сільської ради

 

16.1.Повноваження депутата сільської ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною сільської виборчою комісією на пленарному засіданні сільської ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії сільської ради нового скликання або дострокового припинення повноважень депутата у випадках, передбачених законом.

16.2.Депутат сільської ради, крім секретаря сільської ради, має входити до складу однієї з постійних комісій ради.

16.3.Депутат зобов'язаний брати участь у роботі пленарних засідань сільської ради, постійних комісій і інших комісій, робочих груп, до складу яких його обрано.

16.4.  Депутат має право вирішального голосу з усіх питань, що
розглядаються на пленарних засіданнях сільської ради, її постійних і інших
комісіях, робочих групах, до складу яких його обрано.

Депутат також має право брати участь у роботі всіх органів сільської ради з правом дорадчого голосу.

16.5.Депутат має право звернутися з депутатським запитом до сільського  голови і працівників, секретаря сільської ради, працівників виконавчого органу сільської ради, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, розташованих чи зареєстрованих на території села, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до відання сільської ради.

16.6.Депутатський запит може бути внесений депутатом чи групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні сільської  ради в усній чи письмовій формі.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сільської ради в разі, коли викладена в ньому вимога до посадових осіб, підтримана радою.

Головуючий на пленарному засіданні сільської ради направляє текст запиту відповідному органу чи посадовій особі, до яких він звернений.

16.7.          Орган чи посадова особа, до яких звернено запит, зобов'язані у
встановлений сільської радою термін дати на нього письмову чи усну відповідь
на пленарному засіданні сільської ради.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії сільської ради.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш 1/4 депутатів, присутніх на засіданні сільської ради.

Посадові особи, до яких звернуто запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на засіданні ради, де розглядається запит.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит сільської рада приймає відповідне рішення.

16.8.          Депутат має право звертатися з депутатським запитанням для
одержання інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Депутатське
запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення
по ньому не приймається.

Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на пленарному засіданні сільської ради чи дана депутату в індивідуальному порядку особою, до якої звернувся депутат.

16.9.          Депутат сільської ради може звертатися в усі державні органи, органи
місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, установи,
організації незалежно від форм власності, до посадових осіб з питань, пов'язаних
з депутатською діяльністю, із правом невідкладного прийому.

Зазначені органи і посадові особи зобов'язані розглянути його звернення і дати відповідь у зазначений депутатом термін, а в разі потреби - додаткового вивчення чи перевірки, не пізніш чим у місячний термін.

16.10.      Депутат має право знайомитись з будь-якими офіційними
документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування,
і одержувати з них виписки і копії.

 

 

Стаття 17. Депутатські групи і депутатські фракції

 

17.1. Для спільної роботи по здійсненню повноважень у виборчих округах
депутати сільської ради, крім сільського голови та секретаря сільської ради,
можуть об'єднуватися у депутатські групи, а на основі єдності поглядів або
партійного членства — у депутатські фракції.

Сільської рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і депутатських фракцій, а також координує їх роботу.

17.2.  Депутат сільської ради може входити до складу лише однієї
депутатської фракції.

Депутатська фракція не має права виступати від імені сільської ради.

17.3. Депутатська група чи депутатська фракція складається не менш як із
З депутатів сільської ради (Закон України "Про статус депутатів місцевих рад").

17.4. Депутатські групи реєструються сільською радою.

Для реєстрації, особа яка очолює депутатську групу, звертається з відповідним подання до сільського голови.

До зазначеного подання додаються: підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи, у якому вказується назва депутатської групи, персональний, кількісний та керівний склад, партійна належність членів групи та депутати, уповноважені представляти депутатську групу.

У разі відповідності зазначених документів чинному законодавству сільський голова вносить питання реєстрації депутатської групи на чергову сесію ради.

Про реєстрацію депутатської групи сільська рада приймає відповідне рішення.

17.5.Особа, яка очолює депутатську фракцію, подає відповідні документи на ім'я сільського голови, які повинні містити відомості, зазначені у ч. 2 п. 17.4 цього Регламенту.

17.6.Порядок вступу до депутатської групи і депутатської фракції та виходу з них визначається самими депутатськими групами і депутатськими фракціями.

У разі бажання депутата вибути зі складу депутатської групи чи депутатської фракції він письмово повідомляє про це сільського голову, про що сільський голова інформує депутатів сільської ради на пленарному засіданні сільської ради.

17.7. Діяльність депутатських груп та депутатських фракцій припиняється:

— у разі вибуття окремих депутатів, в зв'язку з чим чисельність депутатської групи чи депутатської фракції зменшується до 4 членів;

—              в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

17.8. Депутатські групи та депутатські фракції мають право:

—              на пропорційне представництво у постійних та тимчасових комісіях ради;

попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких призначає та затверджує сільська рада;

на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні сільської ради з кожного питання порядку денного;

об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в сільській раді чи опозиції;

—              здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

17.9. Не рідше одного разу на рік сільської рада заслуховує повідомлення
про діяльність депутатських груп і фракцій.

Стаття 18. Дисципліна та етика

18.1. Депутати сільської ради, особи, присутні на пленарному засіданні
сільської ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, мусять утримуватись
від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати
порядок.

У разі порушення порядку з боку присутніх осіб, вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення, де проходить засідання.

18.2. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою
участь у засіданні, він зобов'язаний сповістити про це головуючого.

18.3.Депутат, який одержав право виступити на засіданні, не повинен використовувати грубі і образливі для слухачів вислови, перевищувати час виступу, за винятком згоди на це більшості депутатів, присутніх на засіданні.

18.4.Депутат не повинен переривати виступи інших депутатів викриками з місця або заважати оточуючим в інший спосіб.

18.5.Депутат має право виступати, роботи зауваження, вносити пропозиції тільки з дозволу головуючого.

18.6.У разі порушень вимог, вказаних в п.18.3 цього Регламенту, головуючий на засіданні після другого попередження позбавляє депутата слова.

У разі непідкорення вимогам головуючого він оголошує перерву у засіданні. Головуючий також може об'явити перерву у випадках, коли продовження засідання неможливе з причини порушення депутатом вимог п. 18.4.

18.7.Головуючий не має права коментувати і  давати оцінку виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

Якщо депутат вважає себе ображеним грубим чи бездоказовим звинуваченням на свою адресу, він вправі подати відповідну скаргу на ім'я сільського ого голови і зажадати її розгляду. За результатами розгляду відповідна комісія чи сільський  голова інформує раду на пленарному засіданні.

18.8.Депутатська група має право розміщення разом в одному місці. На прохання керівника групи, головуючий повинен надати перерву, але не більш 2 раз за час сесії.

18.10. У ході пленарного засідання заборонено користування мобільними
засобами зв'язку.

Стаття 19. Моніторинг регуляторних актів

 

19.1. Всі затверджені радою регуляторні нормативні-правові акти піддягають обов'язковому моніторингу щодо визначення їхньої ефективності, який здійснюється відповідною комісією ради та виконавчим комітетом, до компетенції якого належить нормативно-правовий акт.